Eesti Klassiõpetajate Liidu põhikiri Mittetulundusühingu EKÕL põhikiri on kinnitatud 15.04.2011 sõlmitud asutamislepinguga.

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Eesti Klassiõpetajate Liit (edaspidi EKÕL) on klassiõpetajatemittetulundusühing, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel. EKÕL teeb koostööd kõigi tema eesmärke tunnistavate asutuste, organisatsioonide, ühenduste, liikumiste ja üksikisikutega.
  1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on eesti keeles Eesti Klassiõpetajate Liit, lühendatult EKÕL; inglise keeles Estonian Association of Class Teachers
  1.3. Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühing ei või jaotada oma majandustegevuse tulemit liikmete vahel.
  1.4. EKÕL asukohaks on Tartu linn.
  1.5. EKÕL on valitsusväline organisatsioon, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse otsustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
  1.6. EKÕL majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 2. EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID
  2.1. EKÕL eesmärkideks on:
  2.1.1. klassiõpetajate huvide esindamine;
  2.1.2. liikmete professionaalse arengu toetamine;
  2.1.3. koostöö arendamine erinevate huvigruppidega;
  2.1.4. hariduse andmise edendamine ja arendamine 1. ja 2. kooliastmes.
  2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks EKÕL:
  2.2.1. kogub, korraldab ja levitab erialast teavet ja teadmisi;
  2.2.2. algatab ja korraldab projekte ning tegevusi eesmärkide saavutamiseks;
  2.2.3. taotleb oma eesmärkide toetamist kohalike omavalitsuste, nende liitude ja põhiseaduslike institutsioonide poolt.
 3. LIIKMED. NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  3.1. EKÕL liikmed on klassiõpetajad, kes on omandanud klassiõpetaja kvalifikatsiooni ja töötavad klassiõpetajana (ka läbi juriidilise isiku liikmelisuse) ja soovivad arendada EKÕL eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
  3.2. EKÕL liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise tingimused ja kord:
  3.2.1. EKÕL liikmeks vastuvõtmist võib taotleda juriidiline ja füüsiline isik (punkt 3.1.), kes soovib arendada EKÕL eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab juhatusele kirjaliku taotluse, milles kohustub täitma EKÕL põhikirja ja tasuma liikmemaksu.
  3.2.2. EKÕL liikmeks vastuvõtmise otsustab ja nimekirja kinnitab juhatus.
  3.2.3. EKÕL liikmed võivad liidust välja astuda omal soovil, esitades kirjaliku taotluse juhatusele.
  3.2.4. Liikmed, kelle tegevus kahjustab EKÕL huve, võidakse Eesti Klassiõpetajate Liidust välja arvata juhatuse otsusega.
  3.2.5. Eesti Klassiõpetajate Liidust arvatakse välja kahe järjestikuse aasta liikmemaksu mittetasumise korral.
  3.2.6. Kui liige on lõpetanud töö klassiõpetajana ning ei vasta EKÕL põhikirja tingimustele, siis arvatakse ta juhatuse otsusega Eesti Klassiõpetajate Liidust välja.
  3.2.7. EKÕL liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on enamus juhatuse liikmetest.
  3.2.8. EKÕL juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval EKÕL maakondade esinduskogul.
  3.2.9. Liidust omal soovil lahkunud või välja arvatud isikule liikmemaksu ei tagastata.
  3.3. EKÕL liikmel on õigus:
  3.3.1. osaleda hääleõigusega EKÕL üldkoosolekul, valida EKÕL juhtorganeid;
  3.3.2. olla valitud EKÕL juhatusse, revisjonikomisjoni ja muudesse organitesse;
  3.3.3. osaleda EKÕL töörühmade ja toimkondade töös;
  3.3.4. esitada arupärimisi, avaldada arvamusi ning teha ettepanekuid EKÕL ja selle juhatuse töö kohta;
  3.3.5. saada teavet kõigis EKÕL tegevusi puutuvates küsimustes;
  3.3.6. saada EKÕL poolt osutatavaid teenuseid ja hüvesid.
  3.4. EKÕL liige on kohustatud:
  3.4.1. järgima EKÕL tegevuses osalemisel põhikirja ja EKÕL juhtorganite (üldkoosoleku, maakondade esinduskogu ja juhatuse) otsuseid;
  3.4.2. teatama EKÕL juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed, isikukoodi ja töökoha ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
  3.4.3. tasuma määratud tähtajaks liikmemaksu;
  3.4.3.1. tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
 4. EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU JUHTIMINE
  4.1. EKÕL juhtorganid on üldkoosolek, maakondade esinduskogu (volinikud) ja juhatus.
  4.2. EKÕL kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal EKÕL liikmel on üks hääl.
  4.2.1. Üldkoosoleku pädevus ja ülesanded:
  4.2.1.1. põhikirja ja eesmärkide muutmine;
  4.2.1.2. tegevuse põhiküsimuste otsustamine, põhisuundade määramine;
  4.2.1.3. EKÕL juhatuse ja maakondade esinduskogu koosseisu kinnitamine; juhatuse liikme tagasi kutsumine;
  4.2.1.4. eelmise majandusaasta tegevus- ning finantsaruande ärakuulamine ja kinnitamine;
  4.2.1.5. EKÕL tegevuse peatamise, reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine;
  4.2.1.6. liikmemaksu määrade ja tähtaegade kinnitamine;
  4.2.1.7. juhatusele võimalike tasude määramine;
  4.2.1.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  4.2.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt 1 kord aastas.
  4.2.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega, juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest või 1/3 maakondade esinduskogu liikmetest või 1/10 EKÕL tegevliikmetest.
  4.2.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks teavitab EKÕL juhatus vähemalt 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist EKÕL liikmeid EKÕL kodulehe ja igale seltsi liikmele saadetava kirjaliku teate kaudu, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
  4.2.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud lihtkirjaliku volituse alusel 1/10 EKÕL tegevliikmetest.
  4.2.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud EKÕL tegevliikmetest või nende esindajatest.
  4.2.7. EKÕL põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekust osavõtjate poolthääled.
  4.3. Maakondade esinduskogu on EKÕL ja selle juhatust toetav ja nõuandev organ, kuhu kuuluvad maakondade ja linnade esindajad alljärgnevalt: 2 esindajat igast maakonnast; 1 esindaja Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Kohtla-Järvelt.
  4.3.1. Maakondade esinduskogu liikmed valitakse kaheks aastaks maakonna EKÕL liikmete poolt.
  4.3.2. Maakondade esinduskogu kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.
  4.3.3. Maakondade esinduskogu pädevus ja ülesanded:
  4.3.3.1. maakonna klassiõpetajate huvide esindamine Eesti Klassiõpetajate Liidus;
  4.3.3.2. koostöö linnade ja maakondlike ühendustega;
  4.3.3.3. info vahendamine maakonna/linna klassiõpetajate ja EKÕL vahel;
  4.3.3.4. kandidaatide esitamine juhatusse;
  4.3.3.5. revisjonikomisjoni liikmete esitamine ja nimekirja kinnitamine;
  4.3.3.6. liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaegade väljatöötamine ning esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
  4.4. EKÕL tegevust juhib ja seda esindab 3-5-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valib maakondade esinduskogu ja kinnitab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
  4.4.1. Juhatuse pädevus ja ülesanded:
  4.4.1.1. valib EKÕL juhatuse esimehe ja juhataja abi;
  4.4.1.2. viib ellu üldkoosoleku otsused, maakondade esinduskogu ettepanekud;
  4.4.1.3. peab liikmete arvestust ja kinnitab nimekirja;
  4.4.1.4. koostab aasta eelarve;
  4.4.1.5. korraldab sisseastumis- ja liikmemaksude laekumise ja arvestuse;
  4.4.1.6. arendab suhteid erinevate huvigruppidega vabariigis ja väljaspool seda;
  4.4.1.7. esindab Eesti klassiõpetajaid EKÕL eesmärkidega seotud õigustoimingutes vähemalt kahe liikmega;
  4.4.1.8. kutsub kokku maakondade esinduskogu ja üldkoosoleku;
  4.4.1.9. esitab eelmise majandusaasta tegevus- ning finantsaruande üldkoosolekule.
  4.4.2. Juhatus kutsutakse kokku juhatuse esimehe poolt vähemalt kaks korda aastas.
  4.4.3. Erakorraline juhatuse koosolek kutsutakse kokku vähemalt kahe juhatuse liikme nõudmisel.
  4.4.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Otsuse langetamiseks on vajalik kohalolevate juhatuse liikmete lihthäälteenamus. Juhatus informeerib otsustest EKÕL liikmeid läbi maakondade esinduskogu.
  4.4.5. Juhatuse liikme kutsub tagasi üldkoosolek liikme kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
  4.5. Juhatuse esimees on juhatuse liige ning juhib nii juhatuse tööd kui ka EKÕL tööd juhatuse koosolekute vahelisel ajal. Juhatuse esimehe äraolekul võtab tema funktsioonid üle juhataja abi.
  4.5.1. Juhatuse esimehe pädevus ja ülesanded:
  4.5.1.1. Juhatuse esimehe või tema poolt volitatud isik esindab EKÕL suhetes teiste isikute, organisatsioonide ja riigiorganitega;
  4.5.1.2. sõlmib juhatuse teadmisel EKÕL nimel kokkuleppeid, töölepinguid ja muid tehinguid;
  4.5.1.3. korraldab seadusega sätestatud korras raamatupidamise arvestust;
  4.5.1.4. kutsub kokku maakondade esinduskogu;
  4.5.1.5. moodustab EKÕL töörühmi ning kooskõlastab need juhatusega.
 5. TÖÖRÜHMAD
  5.1. Juhatus võib asutada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks töörühmi. Töörühma ülesanded, volitused ja koosseisu määrab juhatuse esimees ja kinnitab juhatus.
  5.2. Töörühm lähtub oma tegevuses talle antud volitustest, vastavast projektist ja oma sisemisest reglemendist.
 6. EKÕL ÕIGUSED JA VARA
  6.1. Eesti Klassiõpetajate Liidul on juriidilise isiku õigused. Ta võib omandada, pantida ja võõrandada vallas- ja kinnisasju, teha seaduse poolt lubatud lepinguid, võtta endale kohustusi ning kohtu ees nõuda ja kosta.
  6.2. EKÕL vara tekib:
  6.2.1. liikmemaksudest;
  6.2.2. põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasuliste ürituste korraldamisest;
  6.2.3. sponsorsummadest, annetustest ja toetustest;
  6.2.4. muudest allikatest ja tegevustest, mis pole seadusega vastuolus.
  6.3. EKÕL on õigus:
  6.3.1. luua sihtotstarbelisi fonde;
  6.3.2. esitada autasustamiseks ja aunimetuste andmiseks isikuid silmapaistvate teenete eest;
  6.3.3. finantseerida konkursse ning anda välja aukirju, auhindu ja preemiaid;
  6.3.4. toetada rahaliselt EKÕL eesmärke toetavaid tegevusi (nõupidamisi, näitusi ja muid üritusi).
  6.4. EKÕL sissetulekute ja väljaminekute üle peetakse raamatupidamise arvestust ja makstakse makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusega ettenähtud korras.
 7. REVISJONIKOMISJON
  7.1. EKÕL rahalist ja majanduslikku tegevust kontrollib 3-liikmeline revisjonikomisjon. Komisjoni ei tohi kuuluda juhatuse liikmed ja raamatupidaja.
  7.2. Revisjonikomisjoni liikmed määrab ametisse maakondade esinduskogu 3 aastaks.
  7.3. Revisjonikomisjonil on õigus ja kohustus omada täielikku informatsiooni EKÕL majandustegevusest.
  7.4. Revisjonikomisjon revideerib vähemalt korra aastas EKÕL põhikirjalist ja finantstegevust ning kannab sellest ette üldkoosolekule.
  7.5. Komisjon võib oma tegevuses kasutada audiitorite abi.
 8. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE
  8.1. EKÕL ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
  8.2. EKÕL tegevus peatatakse, reorganiseeritakse või likvideeritakse üldkoosoleku otsusel – selleks on vajalik üldkoosolekust osavõtjate 2/3 poolthääled. Üldkoosoleku otsus EKÕL likvideerimise kohta jõustub, kui selle kinnitab teistkordne üldkoosolek, mis peetakse likvideerimise otsuse teinud koosolekust vähemalt ühe kuu möödudes.
  8.3. EKÕL likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
  8.4. EKÕL likvideerimise korral määratakse EKÕL vara hariduse arengu heaks Eesti Vabariigis, mille kohta võtab vastu otsuse üldkoosolek.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 15.04.2011

Asutajad: